Love for Næstved Tennis og Padel Klub

NAVN og HJEMSTED:
§1:
Klubbens navn er "Næstved Tennis og Padel Klub" kaldet NTPK.
Klubben er stiftet den 24. august 1894 med hjemsted i Næstved Kommune.
Klubben er gennem Tennis Øst medlem i Dansk Tennis Forbund under Danmarks ldrætsforbund og er
underkastet disses love og bestemmelser.
Bestyrelsen kan endvidere beslutte at indmelde NTPK i andre organisationer med henblik på at fremme
NTPK's interesser.
FORMÅL:
§2:
Klubbens formål er at give medlemmerne lejlighed til at spille Tennis og Padel samt at fremme interessen
for disse spil, herunder udvikle medlemmernes tennis- og padelkvalifikationer.
KONTINGENT:
§3:
Klubben består af aktive og passive medlemmer,
Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for klubbens forpligtelser.
Juniorer er spillere under 18 år ved årsskiftet.
Ungseniorer er spillere under 25 år ved årsskiftet.
De årlige kontingenter fastsættes på den ordinære generalforsamling for følgende kategorier:
1. Seniorkontingent
2. Ungseniorkontingent
3. Juniorkontingent
4. Kombineret kontingent for tennis og padeltennis indenfor de enkelte kategorier.
5. Padelkontingent hhv. seniorer, ungdom og juniorer.
6. Kontingent for passivt medlemskab.
Bestyrelsen fastsætter fristen for kontingentets betaling
Bestyrelsen fastsætter priserne for leje af indendørsbaner og baner til padel. Beløbene medtages i det årlige
budget. Gæster kan opnå tilladelse til at spille på banerne i henhold til de af bestyrelsen fastsatte regler.
UDMELDELSE og UDELUKKELSE
§4:
Udmeldelse for følgende sæson skal ske skriftligt til klubbens kontor inden 1. marts. Bestyrelsen har, under
ansvar over for generalforsamlingen, ret til at nægte optagelse af- og at udelukke medlemmer af klubben.
Bestyrelsen kan vælge at udelukke et medlem i en kortere periode.
GENERALFORSAMLING:
§5:
Ordinær Generalforsamling afholdes i november måned og indkaldes elektronisk 3 uger forinden med
angivelse af tid og sted. Det er medlemmets eget ansvar at underrette klubben om ændringer i mailadressen.
lndkaldelsen indrykkes samtidig på klubbens hjemmeside.
Medlemmer, der ønsker forslag behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt indgive disse til
foreningens forrnand senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
1 uge før generalforsamlingen udsendes dagsorden vedlagt udkast til regnskab, budget og indkomne forslag.
Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent der ikke må være medlem af bestyrelsen.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fremlæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
8. Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel og skal
indkaldes, når mindst 50 stemmeberettigede medlemmer eller 2 medlemmer af bestyrelsen, skriftligt
forlanger det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter begæringen er
fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. I det tilfælde at den
ekstraordinære generalforsamling er indkaldt på 50 stemmeberettiget medlemmers forlangende, er det
yderligere et krav, at halvdelen af forslagsstillerne er repræsenteret på den ekstraordinære
generalforsamling.
Bestyrelsen kan give andre adgang til at overvære en generalforsamling.
AFSTEMNING:
§ 6:
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Hvert medlem har en stemme.
Stemmeretten kan kun udøves af aktive medlemmer, der er fyldt 16 år.
For medlemmer under denne alder kan forældre eller værge møde og udøve stemmeretten.
Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde. Et
fremmødt medlem kan dog repræsentere eet fraværende medlem ved fuldmagt. Fuldmagten er kun gyldig,
når den er overgivet til dirigenten ved mødets start.
Dirigenten afgør afstemningsmåden.
BESTYRELSEN:
§7:
Klubbens anliggender ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen består af 4 - 8 medlemmer, og vælges for 2 år ad 
gangen af den ordinære generalforsamling, således at halvdelen afgår hvert år.
Genvalg kan finde sted.
I tilfælde af ledighed i valgperioden supplerer bestyrelsen sig selv. De ved supplering indtrådte
bestyrelsesmedlemmer fungerer indtil førstkommende generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger snarest - dog senest 1 måned efter generalforsamlingen - en
formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen er kontingentfri. Fungerer et bestyrelsesmedlem ikke i en hel periode betales et forholdsvis
kontingent.
BESTYRETSENS ARBEJDSOPGAVER:
§8:
Bestyrelsen forestår klubbens virksomhed og forpligter foreningen i alle retsforhold med formandens
underskrift og mindst et bestyrelsesmedlem i klubben. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast
ejendom tegnes klubben af den samlede bestyrelse.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver og
aktiviteter. Disse udvalg kan bredt dække aktiviteter for alle klubbens forskellige medlemsgrupper.
Udvalgene er i alle forhold underlagt bestyrelsen.
Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden. Bestyrelsen holder møde efter behov, dog mindst én gang
i kvartalet. Over bestyrelsens forhandlinger fører sekretæren et referat, som inden 8 dage udsendes til
bestyrelsens godkendelse. Klubbens medlemmer modtager et resume og hvert halve år en statusopgørelse.
Formanden bestemmer og leder klubbens møder og indkalder til bestyrelsesmøder, når der er anledning
hertil eller når 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af dets medlemmer er til stede.
Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens
stemme udslagsgivende.
Sekretærens referat fra generalforsamlingen underskrives af sekretæren og dirigenten og udsendes
umiddelbart derefter til medlemmerne via mail.
Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger arkiveres i klubbens sekretariat.
Bestyrelsen fastsætter reglerne for benyttelse af banerne. Overtrædelse af disse regler og af eventuelle
opslag på banerne kan efter bestyrelsens skøn sanktioneres.
REGNSKAB:
§9:
Sekretæren fører medlemsregistreringen og oplyser antallet af stemmeberettigede medlemmer på den
ordinære generalforsamling. Kassereren fører specificeret regnskab over klubbens indtægter og udgifter.
Regnskabsåret går fra 1. oktober til 30. september.
Senest 3 uger før den ordinære generalforsamlings afholdelse afleverer kassereren årsregnskabet til revision
af foreningens 2 revisorer.
ÆNDRING AF KLUBBENS TOVE OG OPLØSNING.
§ 10:
Forandringer i disse love kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 at de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås
sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med
sædvanligt varsel indkalde til ny generalforsamling. Hvis også 2/3 at de afgivne stemmer er for forslaget, er
dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, som er til stede.
§ 11:
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær
generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede
medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for
forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny
generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal
stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse
om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt
stemmeflertal her er tilstrækkeligt. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold,
anvendes til idrætslige formål.
Således endeligt vedtaget på klubbens generalforsamling den 11.01.2024
(Dokument med dirigent og bestyrelsens underskrifter findes på kontoret.)