Love for Næstved Tennis Klub

§ 1
Klubbens navn er ”Næstved Tennis Klub”, hjemmehørende i Næstved Kommune, og dens formål er at give medlemmerne lejlighed til at spille tennis og i øvrigt fremme interessen for dette spil.
§ 2
Klubben er medlem af: Tennis Øst, Dansk Tennis Forbund, Danmarks Idræts Forbund og Danske Gymnastik-& Idrætsforeninger som sådan underkastet disse forbunds love og bestemmelser. I tilfælde af uoverensstemmelser bladt disse love går Danmarks Idrætsforbunds love forud.
§ 3
Klubben består af aktive og passive medlemmer.
§ 4
Klubbens kontingent for følgende udendørs sæson fastsættes for eet år ad gangen på den årlige generalforsamling.
Såfremt et medlem ikke har indbetalt dette kontingent senest den 1. marts, er bestyrelsen berettiget til at udelukke vedkommende medlem af klubben. 
Regler for størrelsen af klubbens kontingent for indendørs sæsonen fastsættes af bestyrelsen.
§ 5
Udmeldelse for følgende sæson sker skriftligt til kassereren inden 1. marts. 
Bestyrelsen har under ansvar for generalforsamlingen ret til at nægte optagelse af - og udelukke medlemmer af klubben.
Gæster kan opnå tilladelse til at spille på banerne iht. de af bestyrelsen fastsatte regler herfor.
§ 6
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af 2 revisorer
8. Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 60 stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter begæringen er fastsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
§ 7
Generalforsamlingen, der ledes af en på denne valgt dirigent, indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller elektronisk til de medlemmer, som har oplyst deres mailadresse til klubben. Det er medlemmets eget ansvar at underrette klubben om ændringer i mailadressen. Generalforsamlingen bekendtgøres på klubbens hjemmeside. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om dagsorden.
§ 8
Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal.
Forslag må, for at kunne forlanges behandlede, være indsendt til klubbens formand senest den 1. oktober.
Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed, jfr. dog § 14 & § 15. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden.
Stemmeretten kan kun udøves ved personligt møde, og kun aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret.
§ 9
Klubbens anliggender ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen består af 4 – 8 medlemmer, heraf en formand, næstformand, baneinspektør og kasserer, og vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling således, at halvdelen afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.
Ved indtræden ledighed i valgperiodens løb supplerer bestyrelsen sig selv.
De ved supplering indtrådte bestyrelsesmedlemmer fungerer indtil førstkommende generalforsamling.
Bestyrelsens konstituerer sig snarest – dog senest 1 måned efter generalforsamlingen – på et bestyrelsesmøde.
§ 10
Formanden bestemmer og leder klubbens møder, indkalder til bestyrelsesmøder, når han finder anledning hertil, eller når 2 af bestyrelsens medlemmer ønsker det.
En repræsentant for juniorspillerne har ret til at deltage i bestyrelsesmøder. I tilfælde af stemmelighed under en afstemning gør formandens stemme udslaget.
§ 11
Sekretæren fører medlemsregistreringen. Kasseren fører specificeret regnskab over klubbens indtægter og udgifter.
Regnskabet går fra 1. oktober til 30. september, og regnskabet revideres inden førstkommende generalforsamling.
§ 12
Sekretæren fører forhandlingsprotokollen.
§ 13
Bestyrelsen fastsætter reglerne for benyttelse af banerne.
Overtrædelse af disse regler og af eventuelle opslag på banerne kan efter bestyrelsens skøn og vedtagelse medføre eksklusion af klubben.
§ 14
Forandringer i disse love kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, som er tilstede.
§ 15
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt.
I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål.
§ 16
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
Ovenstående endeligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 7. januar 1989.
§ 6 redigeret ved generalforsamling den 24. november 1993.
§ 1 redigeret ved ekstraordinær generalforsamling den 9. januar 2002
§ 16 tilføjet ved ekstraordinær generalforsamling den 9. januar 2002
§ 7 redigeret ved ekstraordinær generalforsamling den 15. december 2010
§ 9 redigeret ved ekstraordinær generalforsamling den10. januar 2012
§ 2,4,5 og 11 redigeret ved ekstraordinær generalforsamling den 24.marts 2021